مدارک مورد نیاز مالک جهت مراجعه به امور قراردادها

ترسیم کروکی

کروکی خاکستری رنگ

تعهد کارفرما

تعهد نظارت