اعضای کمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ شهرام احمدي
۲ فرزام زائري
۳ علي كرمپور دشتي
۴ مهرتاش لاله رخ
۵ مهدي نعمتي