اعضاء کمیته تخصصی گاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ رضا دشتی
۲ عباس رنجبر
۳ پیمان بیات
۴ ابراهیم عباسی
۵ علیرضا چنعانی