تاریخ: ۱۱/۰۳/۹۰

شماره:۰۲۵۳۴ /۹۰/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۰۰۰۲/ب س ن م مورخ ۰۱/۰۳/۹۰ به اطلاع می رساند سیستم مکانیزه سازمان چندی است موضوع اعتبار پروانه اشتغال مهندسین عضو را گزارش می نماید ، در عین حال مقرر شد مجدداً طی SMS موضوع عدم اعتبار پروانه اشتغال مهندسین به اطلاع آنان رسانیده شود.