در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۷ مورخه ۹۸/۰۸/۲۶ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۱۲۸ مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ قرائت شد و مقرر گردید که با شرکت گاز مکاتبه شود و از شورای مرکزی هم در خصوص نامه مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا استعلام گردد.
  • نامه شماره ۲۸/۹۸/۴۳۳۲۸ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ جناب مهندس رستمی مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص تعرفه خدمات مهندسی ۹۸ قرائت شد و مقرر گردید اجرای بند ۵ صورتجلسه شماره ۵۵ هیئت مدیره در اعمال تعرفه های جدید تا اطلاع ثانوی به تعویق افتد و در این خصوص اطلاع رسانی کامل انجام گیرد.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۳۷۸ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ در خصوص اخذ شناسنامه فنی و ملکی مربوط به موارد خاص ساختمانهای مربوط به قبل از مصوبه هیات مدیره در این خصوص قرائت شد و با اکثریت آراء مقرر گردید برای ساختمانهایی که طبقه همکف هنوز پایان کار نگرفته و پس از مصوبه هیئت مدیره در خصوص الزام اخذ شناسنامه فنی و ملکی برای افزایش بنا طبقه جدید اقدام نموده است، شناسنامه فنی و ملکی اخذ نگردد و در مواردی که طبقه اول دارای پایان کار است و مالک تقاضای افزایش بنا دارد، صرفاً جهت طبقه دوم شناسنامه فنی و ملکی اخذ گردد.
  • در خصوص نامه های شماره ۹۸۳/۵/۲۳۵۱ مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ و شماره ۹۸۳/۱/۲۳۶۸ مورخ ۹۸/۰۸/۲۵ مقرر گردید کمیته فنی اعلام طریق نماید.
  • در خصوص نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۳۷۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ مدیر اجرایی سازمان موضوع بیمه تکمیل درمان کارکنان سازمان قرائت و پس از گزارش مهندس فرح شیرازی خزانه دار سازمان در خصوص عدم منع بودجه سال ۹۸ با اکثریت آراء مقرر گردید سهم سازمان از بیمه تکمیل درمان کارکنان ۶۰ درصد و سهم پرسنل ۴۰ درصد محاسبه و پرداخت گردد.
  • صورتجلسه کمیته هماهنگی استان در خصوص اجرایی کردن سیستم ارت ساختمانها قرائت و موارد فنی آن تشریح گردید و با اکثریت آراء تصویب گردید.
  • نامه شماره ۱۲۹۴۸/د/ش م مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان و در خصوص مسئول آن، فرد مورد نظر توسط هیات مدیره در جلسه آینده انتخاب گردد.