در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۶۱ مورخه ۹۸/۰۹/۲۴ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره ۷۴۰/۱۳۸۳۸ مورخ ۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل راه و شهرسازی با موضوع درخواست ارسال اقدامات انجام شده در خصوص اجرای بندهای ذیل نامه شماره ۳۷۹۹/م و/ ۹۸ مورخ ۹۸/۰۴/۱۲ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطرح و مقرر گردید پاسخ لازم تهیه گردد.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۶۵۴ مورخ ۹۸/۰۹/۲۰ مدیر اجرایی سازمان در ارتباط با اعزام کارشناسان سازمان به بندر گناوه و بندر کنگان برای تعیین ناظران پرونده های شهرستانهای مذکور با توجه به کثرت پرونده ها در نیمه اول آذر ماه قرائت و مقرر گردید با تشخیص رئیس سازمان، تشویقی در قالب اضافه کاری به دست اندرکاران مربوطه پرداخت شود.
  • با توجه به نامه شماره ۹۵/۱۳۳۵/م مورخ ۹۸/۰۹/۰۶ شورای مرکزی، مقرر گردید ضمن اطلاع رسانی به مهندسین در زمینه حذف ضرایب مالیاتی و لزوم تخصیص شماره حساب جهت اداره امور مالیاتی، دوره آموزش مالیاتی در این زمینه با همکاری کمیته آموزش، خزانه دار سازمان و مشاور امور مالیاتی برگزار شود.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۶۵۸ مورخ ۹۸/۰۹/۲۰ مدیر اجرایی سازمان بپیوست درخواست آقای ………….. مطرح و مقرر گردید که ایشان در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۸ بازنشسته شده و مبلغ عیدی و پاداش و سایر مزایای سالیانه به ایشان به طور کامل پرداخت شود.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۶۶۵ مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ مسئول کمیته نظارت مضاعف سازمان در خصوص افزایش حق الزحمه بازدید هر ساختمان توسط اعضای کمیته مذکور مطرح و مورد جهت بررسی بر اساس بودجه سازمان و تصمیم گیری، به هیات رئیسه ارجاع گردید.
  • به اتفاق آراء مقرر گردید که ضوابط انجام محاسبه و طراحی نقشه های سازه حداکثر ظرف دو ماه توسط کمیسیون تخصصی عمران تدوین شود.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۵۸۷ مورخ ۹۸/۰۹/۱۳ مسئول دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا با پیشنهاد محاسبه تجمیعی ظرفیت مجریان حقوقی لوله کشی گاز مطرح و به اتفاق آراء موافقت گردید جهت رفع مشکل، ۲۰ درصد به ظرفیت آنها اضافه گردد. همچنین مقرر گردید توسط کمیته گاز و کمیسیون تخصصی مکانیک، جهت دفتر مرکزی و شهرستانهای مختلف، برای سال جاری، ظرفیت مجریان حقوقی و حقیقی و تجربی بررسی و تغییرات احتمالی (کاهش یا افزایش) را پیشنهاد نموده و در هیات رئیسه بررسی و تصمیم گیری شود.
  • نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۵۵۶ ذمورخ ۹۸/۰۹/۱۱ مسئول کمیته رفاهی و ورزشی با پیشنهاد عضویت سرکار خانم مهندس سارا علی زاده در کمیته مذکور قرائت و به اتفاق آراء با عضویت ایشان موافقت شد.
  • مقرر گردید قرارداد نظارت و بازرسی لوله کشی گاز داخلی ساختمان، توسط کمیسیون تخصصی مکانیک و کمیته گاز مورد بازنگری قرار گیرد.