دعوت کلیه مهندسین مکانیک به جلسه گروه تخصصی مکانیک

از کلیه مهندسین مکانیک دعوت بعمل می آید در جلسه عمومی اعضای گروه تخصصی مکانیک که در مورخ ۰۴/۰۷/۹۰ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در سالن آموزش برگزار می گردد شرکت نمایند.

ضمناً ثبت نام جهت حضور در جلسه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۰/۰۶/۹۰ می باشد.