دستورالعمل های هفت گانه تاسیسات برقی ساختمان ارسالی از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

·      دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمان

·        دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اضافی در ساختمان

·        دستورالعمل ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

·        دستورالعمل حفاظت ساختمانها در برابر صاعقه

·        دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان

·        دستوالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

·        دستوالعمل اجرای سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان