به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در دوره های ارتقا پایه ،  ورود به حرفه اجرا و ارتقا پایه اجرا مهندسین

به سایت http://pgu.ac.ir/page/nezam مراجعه نمایید.