قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به پیوست شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی ارسالی از سوی معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت اطلاع اعضا محترم ابلاغ می گردد.

دریافت فایل شیوه نامه (لطفاً کلیک کنید)